علمی - پژوهشی

پژوهشی-مطالعه موردی

علمی - پژوهشی

پژوهشی-مطالعه موردی

شناسایی الگوهای نیازمندی های اجتماعی- فرهنگی حس‌ مکان با تأکید بر تأثیر فناوری ‌دیجیتالی در ارتقاء کیفیت‌ معماری‌ شهری (نمونه موردی: مشهد)

ملیکا علی زاده حسن آبادی؛ مریم غروی الخوانساری؛ محمدباقر کبیرصابر؛ مهدی جباری نوقابی

علمی - پژوهشی